Het Kroondomein

Handelsvoorwaarden

 

Artikel 1: Toepasselijkheid
Het Kroondomein Hilversum gevestigd en kantoorhoudende op de Hoge

Larenseweg 27 in Hilversum, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Gooi en Eemland: ondernummer 32069938

Klant van Het Kroondomein Hilversum dan wel de natuurlijke of rechtspersoon aan

wie Het Kroondomein Hilversum goederen en/of diensten verkoopt en/of levert.
Alle door Het Kroondomein Hilversum te verkopen en/of te leveren roerende zaken.

Daar waar in deze voorwaarden sprake is van het begrip goederen dient daaronder

ook het begrip diensten te worden verstaan.

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle verbintenissen uit de

overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.


1.2 Zij zijn tevens van toepassing op alle verbintenissen die voortvloeien uit

nadien tussen partijen gesloten overeenkomsten, andere handelingen en

precontractuele rechtsbetrekkingen en voorts op alle verbintenissen, al dan niet

schriftelijk vastgelegd, die voortvloeien uit handelingen, verricht in verband met

dergelijke overeenkomsten,handelingen en precontractuele rechtsbetrekkingen.

1.3 De afnemer stemt reeds nu voor alsdan in met eventuele wijzigingen van

deze Algemene Voorwaarden op grond van gewijzigde omstandigheden.


1.4 Indien enige bepaling geheel of ten dele nietig is of anderszins ongeldig blijkt

te zijn, dan laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.

In plaats van de eventueel ongeldige bepaling geldt een passende regeling die

de bedoeling van partijen en het door hen nagestreefde economische resultaat

op juridisch effectieve wijze zodicht mogelijk benadert.

1.5 De toepasselijkheid van voorwaarden van afnemer wordt door Het Kroondomein

Hilversum uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende bedingen gelden

slechts voorzover Het Kroondomein Hilversum deze uitdrukkelijk schriftelijk

heeft aanvaard.

Artikel 2: Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen, zowel mondeling als schriftelijk, zijn vrijblijvend en 

binden Het Kroondomein Hilversum niet.

Artikel 3: Totstandkoming en beëindiging van overeenkomsten

3.1 Overeenkomsten komen tot stand wanneer Het Kroondomein Hilversum

de mondeling of schriftelijk door opdrachtgever verstrekte opdracht schriftelijk

heeft aanvaard of nadat Het Kroondomein Hilversum met de uitvoering van

de opdracht is begonnen.


3.2 Wordt een reeds met Het Kroondomein Hilversum aangegane overeenkomst

eenzijdig door afnemer geannuleerd dan is Het Kroondomein Hilversum ter

hare keuze gerechtigd, om afname en volledige betaling van geleverde goederen

te verlangen of om afnemer annuleringskosten in rekening te brengen.

De annuleringskosten zullen minimaal 25% bedragen van de gefactureerde of

te factureren waarde van de opdracht indien de annulering Het Kroondomein

Hilversum binnen een termijn van 20 dagen heeft bereikt en zal nadien

minimaal 40% bedragen met in beide gevallen een minimum van Eur 250,--.

Artikel 4: Gegevens verstrekt door Het Kroondomein Hilversum.

4.1 De door Het Kroondomein Hilversum aan afnemer verstrekte en openbaargemaakte

gegevens, zoals aanbiedingen, tekeningen, berekeningen en dergelijke,

vormen slechts een algemene omschrijving van de zaak.


4.2 Aanbiedingen, tekeningen, berekeningen en dergelijke, alsmede alle intellectuele

rechten op deze gegevens, blijven het eigendom van Het Kroondomein Hilversum

en mogen niet aan derden worden openbaargemaakt, tenzij dit uitdrukkelijk en

schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 5: Leveringstermijn

5.1 Als levertijd geldt de termijn welke tussen partijen is overeengekomen.

Het Kroondomein Hilversum heeft te allen tijde het recht op een nalever termijn

welke gelijk is aan de aanvankelijk overeengekomen termijn, doch tenminste

30 dagen bedraagt.


5.2 Voor het geval dat, binnen de leveringstermijn, de levering niet mocht

geschieden,zal zulks afnemer nimmer enig recht tot boete en/of schadevergoeding

geven. Overschrijding der leveringstermijnen ontslaat de afnemer niet van zijn

verplichting de goederen alsnog af te nemen.


5.3 Wanneer de goederen na het verstrijken der leveringstermijn door afnemer niet

zijn afgenomen, staan de goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening

en risico, onverminderd het recht van Het Kroondomein Hilversum de goederen aan

een derde te verkopen teneinde de schade te beperken.

Artikel 6: Levering

6.1 De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden indien a. afnemer de

goederen in ontvangst heeft genomen; b. bij verzending door tussenkomst van

een beroepsvervoerder door overdracht van de goederen aan die beroepsvervoerder;

c. bij feitelijke verzending door Het Kroondomein Hilversum zelf, door aflevering

van de goederen aan het vestigingsadres van de afnemer of een ander tussen partijen overeengekomen adres.

6.2 Indien sprake is van levering van diensten wordt de levering geacht te hebben

plaatsgevonden na uitvoering van die diensten, hetzij bij het vestigingsadres van

de afnemer of een ander tussen partijen overeengekomen adres, dan wel ten kantore

van Het Kroondomein Hilversum.
6.3 Vanaf het moment van levering zijn de goederen

voor risico van afnemer, ook als er onder eigendomsvoorbehoud is geleverd.

Artikel 7: Verpakking en verzending

7.1 Het Kroondomein Hilversum verbindt zich jegens haar afnemers de goederen

behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen dat zij bij normaal vervoer

hun bestemming in goede staat bereiken. Emballage wordt niet teruggenomen.

7.2 De goederen zullen met inachtneming van het in artikel 6 gestelde worden

verzonden naar de overeengekomen plaats op de wijze als bij het tot stand komen

van de overeenkomst is bepaald of naderhand is overeengekomen.

7.3 De kosten voor verzending komen voor rekening van afnemer, tenzij schriftelijk

anders is overeengekomen. Nabestellingen worden als nieuwe verzendingen

beschouwd, tenzij verwerking in een eerder opgegeven opdracht nog mogelijk is.

Artikel 8: Overmacht /Niet toerekenbare onmogelijke nakoming

8.1 Indien de tekortkoming in de nakoming Het Kroondomein Hilversum niet kan

worden toegerekend kan afnemer niet van Het Kroondomein Hilversum nakoming

of schadeloosstelling verlangen.


8.2 Indien de leverancier van wie Het Kroondomein Hilversum zaken betrekt,

door welke oorzaak dan ook in gebreke blijft met leveren, dan wel niet tijdig of

niet goed levert, geldt dit ten aanzien van afnemer voor Het Kroondomein Hilversum

als overmacht vanaf de datum dat de nalever termijn, zoals genoemd in artikel 5.1,

is verstreken. Vanaf die datum geldt voorts als overmacht: diefstal, bezitsverlies of

vernietiging c.q. beschadiging of storingen van welke aard dan ook van

bedrijfsmiddelen of gegevens waarvan Het Kroondomein Hilversum zich bedient, overheidsmaatregelen, het uitblijven van vereiste vergunningen, gebrek aan of

vertraging in de aan- of vervoer, oorlog, oproer, staking en alle andere vormen

van overmacht.

8.3 De verplichtingen van afnemer worden, wanneer Het Kroondomein Hilversum

zich op de in dit artikel bedoelde omstandigheden mag beroepen, tevens opgeschort.

Eerst na het verstrijken van de nalever termijn heeft afnemer het recht de

overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

9.1 Behoudens het gestelde in lid 2 van dit artikel zal het eigendom van en

het risico voor de goederen op de afnemer overgaan bij aflevering.


9.2 Het Kroondomein Hilversum behoudt zich het eigendom voor van alle

door hem aan afnemer geleverde en nog te leveren goederen, totdat de koopprijs

met eventueel bijkomende kosten daarvan geheel is voldaan of door afnemer

naar de mening van Het Kroondomein Hilversum voldoende zekerheid is gesteld.

Het Kroondomein Hilversum behoudt zich tot het moment van volledige betaling

derhalve het recht voor om de goederen als haar eigendom te houden c.q. terug

te nemen. Tevens geldt het voorbehouden eigendom voor de vorderingen,

die Het Kroondomein Hilversum jegens afnemer mocht verkrijgen wegens

tekortschieten van afnemer in één of meer van zijn verplichtingen jegens

Het Kroondomein Hilversum.
9.3 Het Kroondomein Hilversum heeft hiertoe te allen tijde toegang tot de

onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen, voor zover afnemer het in

zijn macht heeft Het Kroondomein Hilversum toegang te verschaffen.

Afnemer machtigt Het Kroondomein Hilversum hierbij reeds nu voor alsdan om

het terrein en/of het perceel, waar de goederen zich bevinden, te betreden

teneinde deze tot zich te kunnen nemen.
9.4 Indien er bij Het Kroondomein Hilversum gerede twijfel bestaat omtrent

de betalingscapaciteit van de afnemer, is Het Kroondomein Hilversum bevoegd

de aflevering van de goederen uit te stellen en van afnemer een naar de mening

van Het Kroondomein Hilversum afdoende zekerheid tot betaling te verlangen.


9.5 De afnemer verplicht zich op eerste verzoek van Het Kroondomein Hilversum

alle medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht door

Het Kroondomein Hilversum op alle zaken welke in eigendom zijn bij afnemer,

zulks tot meerdere zekerheid van alle bestaande en toekomstige vorderingen van

Het Kroondomein Hilversum op de afnemer, incassokosten,
renten en gerechtelijke kosten daaronder inbegrepen.
Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Het Kroondomein Hilversum is niet aansprakelijk voor schade, die door of

tijdens de uitvoering van diensten aan in eigendom van afnemer c.q. derden

behorende zaken is ontstaan of aan personen worden toegebracht, behoudens

in het geval dat deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van

Het Kroondomein Hilversum. Bedrijfsschade, gevolgschade en alle andere indirecte

schade, op welke wijze dan ook ontstaan, komen niet voor schadevergoeding

door Het Kroondomein Hilversum in aanmerking.


10.2 Het Kroondomein Hilversum is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is

van het niet voldoen van door Het Kroondomein Hilversum geleverde zaken aan

wettelijke of andere van overheidswege gestelde eisen ter zake van (het gebruik van)

deze zaken.


10.3 Het Kroondomein Hilversum is niet aansprakelijk voor schade, die het gevolg

is van fouten of verzuim van derden, die met instemming van afnemer door

Het Kroondomein Hilversum zijn belast met levering van goederen en/of het

verrichten van diensten.
10.4 Afnemer vrijwaart Het Kroondomein Hilversum v

oor alle aanspraken van derden ter zake van door Het Kroondomein Hilversum

geleverde zaken en/of diensten, daaronder begrepen aanspraken van derden ter

zake van aan deze zaken klevende gebreken.

Artikel 11: Reclames en Klachten

11.1 Afnemer dient reclames en/of klachten over de geleverde zaken of de verrichte

diensten en/of werkzaamheden binnen 8 dagen nadat de levering heeft plaatsgevonden

c.q. de diensten en/of werkzaamheden zijn beëindigd, uitsluitend bij aangetekend

schrijven aan Het Kroondomein Hilversum te berichten onder nauwkeurige en

gedetailleerde opgave van de feiten waarop elke reclame en/of klacht betrekking

heeft. Bij overschrijding van deze termijn vervalt elke aanspraak jegens

Het Kroondomein Hilversum ter zake van fouten c.q. gebreken.

In het belang van beide partijen worden andere wijzen van reclame door

Het Kroondomein Hilversum niet aanvaard. Reclames, die reeds tijdens de

uitvoering van een opdracht zouden bestaan of kunnen blijken, dient de

afnemer onverwijld aan Het Kroondomein Hilversum mee te delen.
11.2 Reclames of geschillen van welke aard dan ook geven de afnemer niet

het recht tot uitstel van betaling of tot ontbinding van enige overeenkomst

Het Kroondomein Hilversum.


11.3 Wanneer de reclames en/of klachten van afnemer door

Het Kroondomein Hilversum gegrond worden bevonden, heeft Het

Kroondomein Hilversum het recht om naar hare keuze: a. diensten

en/of goederen van dezelfde soort te leveren of b. de nodige verbeteringen

aan te brengen of c. een redelijke prijsreductie toe te passen.

In dit geval is Het Kroondomein Hilversum niet gehouden tot vergoeding van

enige schade, behalve in het geval deze te wijten is aan opzet of grove

schuld van Het Kroondomein Hilversum.
11.4 Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van

de goederen die zich nog bevinden in de staat waarin ze zijn geleverd.

Artikel 12: Betaling

12.1 Tenzij anders wordt overeengekomen, zal betaling à contant plaatsvinden

bij aflevering.
12.2 Bij levering op factuur dient betaling door afnemer op de v

ermelde bankrekening van Het Kroondomein Hilversum te geschieden, zonder

enig beroep op korting, verrekening of schuldvergelijking, binnen 14 dagen na

factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Afnemer zal door

enkel verloop van de betalingstermijn in verzuim zijn, ook zonder dat

ingebrekestelling of sommatie heeft plaats gevonden.


12.3 Het Kroondomein Hilversum heeft het recht van afnemer te allen tijde

vooruitbetaling, deelbetaling, contante betaling, dan wel zekerheid in de vorm

van een bankgarantie te verlangen voor hetgeen afnemer te eniger tijd

krachtens de overeenkomst aan Het Kroondomein Hilversum verschuldigd zal zijn.


12.4 In geval van wanbetaling is Het Kroondomein Hilversum bevoegd de

overeenkomst onmiddellijk te ontbinden zonder dat ingebrekestelling is vereist.


12.5 Alle vorderingen van Het Kroondomein Hilversum worden onmiddellijk

opeisbaar wanneer het faillissement van afnemer wordt aangevraagd, of deze

surseance van betaling aanvraagt of op andere wijze het vrije beheer over zijn

vermogen verliest. In voornoemde gevallen heeft Het Kroondomein Hilversum

tevens het recht alle leveringen en activiteiten op te schorten.

12.6 Ingeval de betalingstermijn wordt overschreden, is Het Kroondomein

Hilversum gerechtigd vanaf de vervaldatum van de factuur een rente van twee

procent per maand aan afnemer in rekening te brengen, waarbij een gedeelte

van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
12.7

De buitengerechtelijke incassokosten, gelijk aan 15 procent van de hoofdsom

bij niet of niet tijdige betaling, zijn voor rekening van afnemer, met een

minimum van Eur 250,-- per factuur.


12.8 Betalingen strekken eerst tot mindering van de kosten, dan van de

verschenen rente en tenslotte van de hoofdsom en de lopende rente,

te beginnen met de oudste factuur.


12.9 Compensatie met tegenvorderingen en/of schuldvergelijking is niet

toegestaan, onder meer vanwege de daarmee gepaard gaande a

dministratieve complexiteit.

Artikel 13: Vooruitbetaling
13.1 In geval van gedeeltelijke vooruitbetaling reserveert Het Kroondomein

Hilversum de door de afnemer bestelde goederen gedurende maximaal 30 dagen,

gerekend vanaf het moment van facturering. Indien binnen deze termijn geen

algehele betaling volgt, vervalt daarmee de reservering en garandeert

Het Kroondomein Hilversum niet langer onmiddellijke levering van de bestelde goederen.

Artikel 14: Prijzen

14.1 Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, invoerrechten, accijnzen of andere

belastingen, transport-, opslag- en verzekeringskosten.


14.2 Het Kroondomein Hilversum is gerechtigd aan haar afnemers prijzen voor

goederen en/of werkzaamheden te rekenen die gelden op het moment dat de

order schriftelijk wordt bevestigd of op het moment, dat aan de opdracht uitvoering

wordt geven, onder voorbehoud van koerswijzigingen en andere kostenverhogende

factoren.

Artikel 15: Garanties

15.1 Garantie geldt voor de periode van de fabrieksgarantie, te rekenen vanaf de

datum van aflevering, tenzij schriftelijk een andere termijn is overeengekomen.

Garantie wordt uitsluitend verleend indien de garantievoorwaarden uit de

garantieclausule, die bij alle goederen wordt geleverd, in acht zijn genomen en

er schriftelijk een beroep op is gedaan.


15.2 Op geleverde diensten en verrichte reparatiewerkzaamheden geldt een

garantieperiode van 3 maanden te rekenen vanaf de datum dat de diensten

en/of werkzaamheden zijn beëindigd, tenzij schriftelijk een andere termijn is

overeengekomen.


15.3 Elke aanspraak op garantie vervalt indien: a. afnemer zonder voorafgaande s

chriftelijke toestemming van Het Kroondomein Hilversum wijzigingen in of reparaties

aan de zaken verricht en/of door derden laat verrichten; b. de goederen voor andere

dan de overeengekomen doeleinden worden of zijn gebruikt of anderszins door

afnemer op onoordeelkundige wijze zijn behandeld of onderhouden; c. afnemer de

verschuldigde koopprijs niet binnen de overeengekomen termijn betaalt dan wel

enige verplichting jegens Het Kroondomein Hilversum niet nakomt.


15.4 Ter zake van alle goederen, die door Het Kroondomein Hilversum van

derden zijn of worden betrokken alsmede ten aanzien van alle diensten en/of

werkzaamheden die in opdracht van verkoper door derden worden uitgevoerd,

is Het Kroondomein Hilversum niet tot enig verder strekkende garantie gehouden

dan die welke verkoper van de desbetreffende derden ter zake heeft verkregen.
1

5.5 De garantie houdt in: herstel of vervanging van geleverde goederen, zulks

naar keuze van Het Kroondomein Hilversum. Het Kroondomein Hilversum is

gerechtigd de herstel- en vervangingswerkzaamheden door een door

Het Kroondomein Hilversum aan te wijzen deskundige derde te laten

uitvoeren.

Artikel 16: Ontbinding

16.1 Het Kroondomein Hilversum houdt zich te allen tijde het recht voor, om

tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, indien een reeds hiervoor

genoemde bepaling van toepassing is op grond waarvan de overeenkomst kan

worden ontbonden, of indien afnemer enige onjuiste of onvolledige opgave

heeft gedaan of enige aan hem bekende omstandigheid mocht hebben verzwegen,

voor zover die onjuistheid, onvolledigheid of verzwijging van dien aard is, dat

Het Kroondomein Hilversum de overeenkomst niet, of althans niet op dezelfde wijze,

gesloten zou hebben als zij de ware aard of stand van zaken had gekend. Dit alles

geldt onverminderd de verplichting, om aan Het Kroondomein Hilversum de

kosten te voldoen, welke Het Kroondomein Hilversum moet aanwenden,

om tot de uitvoering van de ontbinding te kunnen overgaan en onverminderd

het recht van Het Kroondomein Hilversum tot het vorderen van vergoeding

van schaden, gederfde winsten en interest.
16.2 Onverminderd het bepaalde in artikel 11 wordt de koopovereenkomst ontbonden

door een schriftelijke verklaring van Het Kroondomein Hilversum op of na het tijdstip

waarop de afnemer in staat van faillissement zal worden verklaard, surseance van betaling aanvraagt of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de

beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of een gedeelte daarvan verliest, tenzij

de curator of de bewindvoerder aan de uit deze koopovereenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen binnen een door Het Kroondomein Hilversum te
stellen redelijke termijn voldoet, c.q. daarvoor zekerheid stelt.


16.3 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk

opeisbaar. De afnemer is aansprakelijk voor de door Het Kroondomein Hilversum

geleden schade, onder meer bestaande uit: de onmogelijkheid om onder dezelfde

voorwaarden elders afzetmogelijkheden te vinden, transport-, opslag- en

verzekeringskosten.

Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het

Nederlands recht van toepassing. 17.2 Tenzij partijen anders zijn overeengekomen

zullen alle geschillen tussen Artikel 17: Toepasselijk recht en forumkeuze en de

afnemer bij uitsluiting worden beslecht door de bevoegde rechter te Hilversum.

 

Bedrijfsgegevens

Het Kroondomein.

Telefoon: 035 - 5770917 

KvK  32069938

 

Radio509, is het inpandige radiostation

van studio Het Kroondomein

 

Bel mij terug

Wilt u kosteloos weten wat wij voor u kunnen betekenen?

Vul uw telefoonnummer in en u wordt zo snel mogelijk terug gebeld.

Home | Het Kroondomein | Contact | Bestanden upload
© HetKroondomein.nl - Alle Rechten Voorbehouden Ontwikkeling en Webhosting door Quicksolve BV